அரசியல் சட்டத்திருத்தங்கள்( 1-100 )

அரசியல் சட்டத்திருத்தங்கள் (முக்கியமான திருத்தங்களே குறிப்பிடப்படுகின்றன) 1ஆவது திருத்தம் (1951): (திருத்தப்பட்ட பிரிவுகள் 15, 19, 31, 85, 87, 174, 176,341, 342, 372, 376) ஒன்பதாவது அட்டவணை சேர்க்கப் பட்டது. அடிப்படை […]

Continue reading

பல்வகைத் திறத்தன Miscellaneous

பகுதி – 19 பல்வகைத் திறத்தன (Miscellaneous) (பிரிவுகள் 361-367) கேள்வி 1. பகுதி 19 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சிறப்பம்சங்கள் யாவை? பதில் :- * குடியரசுத் தலைவரோ ஆளுநரோ தங்களுடைய பதவி காரணமாக […]

Continue reading

Emergency Provisions(352-360)

பகுதி – 18 அவசர நிலை வகையங்கள் (Emergency Provisions) பிரிவுகள் 352-360) கேள்வி 1. அரசியலமைப்புச் சட்டம் விவரிக்கும் அவசர நிலைகள் யாவை? பதில் :- தேசிய அவசர நிலை (National Emergency) […]

Continue reading

(Administrative Relations)(256-263)

உட்பிரிவு – 2 நிர்வாக சம்பந்தமான தொடர்புகள் (Administrative Relations) (பிரிவுகள் 256-263) கேள்வி 1. மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசாங்கங்களுக்கும் உள்ள நிர்வாக சம்பந்தமான தொடர்புகளைக் கூறுக. பதில் :- மாநில அரசு […]

Continue reading

(The Co-Operative Societies)

பகுதி – 9ஆ கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் (The Co-Operative Societies) (பிரிவு 243 ZH-ZT) கேள்வி 1.இந்தப் பகுதி அரசியலமைப்புச் சட்டத்தில் எப்பொழுது கொண்டு வரப்பட்டது? இதன் முக்கியத்துவம் என்ன? V 97ஆவது அரசியலமைப்புச் […]

Continue reading

Special offers for SC (330-342)

பகுதி – 16 சில குறிப்பிட்ட வகுப்பினருக்குத் தனிப்பட்ட சலுகைகள் (பிரிவுகள் 330-342) கேள்வி 1. குறிப்பிட்ட வகுப்பினருக்குத் தனியாகத் தரப்பட்ட சலுகைகள்யாவை? பதில் :- பாராளுமன்றத்தில் மக்களவையில் தாழ்த்தப்பட்ட பிரிவின ருக்கும், பழங்குடியினருக்கும் […]

Continue reading

(The Union Territories)(239-242)

பகுதி-8 யூனியன் பிரதேசங்கள் (The Union Territories) (பிரிவுகள் 239-242) கேள்வி 1. மத்திய அரசு நேராட்சிப் பகுதிகள் எத்தனை? அவை யாவை? பதில் :- தேசிய தலைநகர்ப் பகுதி (National Capital Territory)யான […]

Continue reading

(Legislative Power of the Governor) (பிரிவு 213)

பொதுவான வழிமுறைகள் (பிரிவுகள் 208-212) கேள்வி 1. மாநில அவைகள் நடத்தும் முறைகள் யாவை? பதில் :- அரசியலமைப்புச் சட்டத்துக்குட்பட்டு மாநில அவைகள் தங்களுக்கென மாநில அவைகளை நடத்தும் வழிமுறைகளையும், நிதி வரவு செலவு […]

Continue reading

உறுப்பினர்கள் தகுதி இழப்பு (பிரிவுகள் 190-193)

உறுப்பினர்கள் தகுதி இழப்பு (பிரிவுகள் 190-193) கேள்வி 1. ஒருவர் மாநிலங்களின் இரு அவைகளிலும் ஒரே நேரத்தில் உறுப்பினராகச் செயல்பட முடியுமா? பதில் :- முடியாது. ஒருவர் இரு அவைக்கும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் ஓர் அவை […]

Continue reading